HTMer » 编程开发 » ASP截取中英文字符串函数

ASP截取中英文字符串函数

用ASP做网站的时候经常会碰到要截取字符串的情况。ASP中的Len函数不管是中文字符,还是英文字符,统统按一个单位来计算,由于一个中文字符的宽度是一个英文字符宽度的两倍,在中英文混合的情况下字符串实际占用的宽度就不好计算了,如果按照Len函数计算的长度来截取字符串截出来的效果也会长短不一,下面是按照一个汉字相当于两个英文字符来计算字符串长度和截取字符串的代码。

function getSubString(str,Length)  
on error resume next         
    dim l,c,i,hz,en  
    l=len(str)  
    if l<length then  
        getSubString=str  
    else  
        hz=0  
        en=0  
        for i=1 to l  
            c=asc(mid(str,i,1))  
            if c>=128 or c<0 then   
                hz=hz+1  
            else  
                en=en+1  
            end if  
      
            if en/2+hz>=length then  
                exit for  
            end if  
        next          
        getSubString=left(str,i) & "&hellip;"  
    end if  
    if err.number<>0 then err.clear  
end function
顶一下 ▲()   踩一下 ▼()

相关文章