HTMer » 编程开发 » JavaScript实现将人民币小写金额自动转换成大写的方法

JavaScript实现将人民币小写金额自动转换成大写的方法

今天在项目中遇到一个需求,需要根据用户输入的人民币小写金额自动转换成大写,以免用户再次输入大写金额的麻烦,拿来分享,可以处理整数、小数、负数。

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>JavaScript实现将人民币小写金额自动转换成大写的方法-HTMer</title>
<script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
金额小写:<input type="text" id="HTMer_Small">
金额大写:<input type="text" id="HTMer_Big">
<script type="text/javascript">
$('#HTMer_Small').bind('input propertychange', function () {
	$('#HTMer_Big').val(HTMer_smalltoBIG($(this).val()));
});

function HTMer_smalltoBIG(n)
{
  var fraction = ['角', '分'];
  var digit = ['零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖'];
  var unit = [ ['元', '万', '亿'], ['', '拾', '佰', '仟'] ];
  var head = n < 0? '欠': '';
  n = Math.abs(n);
  var s = '';
  for (var i = 0; i < fraction.length; i++)
  {
    s += (digit[Math.floor(n * 10 * Math.pow(10, i)) % 10] + fraction[i]).replace(/零./, '');
  }
  s = s || '整';
  n = Math.floor(n);
  for (var i = 0; i < unit[0].length && n > 0; i++)
  {
    var p = '';
    for (var j = 0; j < unit[1].length && n > 0; j++)
    {
      p = digit[n % 10] + unit[1][j] + p;
      n = Math.floor(n / 10);
    }
    s = p.replace(/(零.)*零$/, '').replace(/^$/, '零') + unit[0][i] + s;
  }
  return head + s.replace(/(零.)*零元/, '元').replace(/(零.)+/g, '零').replace(/^整$/, '零元整');
}
</script>
</body>
</html>

金额大写转换工具

顶一下 ▲()   踩一下 ▼()

相关文章