HTMer » 编程开发 » Ajax中通过JS函数自动获取表单元素值的方法

Ajax中通过JS函数自动获取表单元素值的方法

我们在使用Ajax的时候,通常需要获取表单元素值,然后发送给后台的服务器端程序处理。如果表单元素不多的情况我们常常会通过GET方式来获取表单元素值,但如果表单元素非常多,此时就需要用POST方式来获取表单元素值,那么如何来获取表单元素值呢?下面给出一段JS代码即可自动获取表单元素的值了。

function getFormQueryString(frmID)//frmID是表单的ID号,请在表单form中先命名一个ID号
{ 
var frmID=document.getElementById(frmID); 
   var i,queryString = "", and = "";
   var item; 
   var itemValue;
   for( i=0;i<frmID.length;i++ ) 
   {
          item = frmID[i];
          if ( item.name!='' ) 
          {
                 if ( item.type == 'select-one' ) 
                 {
                        itemValue = item.options[item.selectedIndex].value;
                 }
                 else if ( item.type=='checkbox' || item.type=='radio') 
                 {
                        if ( item.checked == false )
                        {
                               continue;    
                        }
                        itemValue = item.value;
                 }
else if ( item.type == 'button' || item.type == 'submit' || item.type == 'reset' || item.type == 'image')
                 {
                        continue;
                 }
                 else 
                 {
                        itemValue = item.value;
                 }
                 itemValue = escape(itemValue);
                 queryString += and + item.name + '=' + itemValue;
                 and="&";
          }
   }
   return queryString;
}
调用方法:直接在Ajax中调用以上JS函数即可获取表单中所有元素的值了。
顶一下 ▲()   踩一下 ▼()

相关文章